top of page

شغل در نساجی بوسنالی

آیا می خواهید به ما بپیوندید؟

فرم تقاضای کار

!به تیم ما بپیوند

فرم درخواست زیر را پر کنید تا در شرکت ما کار کنید که برای کارکنان خود ارزش قائل است و به آنها ارزش می بخشد

درخواست شما دریافت شده است

View of Galata Tower from an Old Street
bottom of page